♬ So long, farewell, auf Wiedersehen, adieu
Adieu, adieu, to yieu and yieu and yieu ♫